ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.245
2.225
Αναρτήθηκε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο με τίτλο

«Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 3 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

Μετά το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΖ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ

Άρθρο 96
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.49.12.04, «Εκτροφή ωδικών πτηνών» και 01.49.19.03, «Εκτροφή Σκύλων, Γατών και λοιπών Ζώων Συντροφιάς», που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων.

Άρθρο 97

Ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

Η ίδρυση των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΖ’, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και των διατάξεων του ν. 604/1977 (Α΄ 163) περί ενδιαιτημάτων ζώων. Μετά από την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ), η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
Η λειτουργία των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΖ’, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και των διατάξεων του ν. 604/1977 περί ενδιαιτημάτων ζώων, εκτός από:

α) την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 604/1977, για την υποχρέωση δήλωσης της έναρξης λειτουργίας ή της μεταφοράς στο οικείο αστυνομικό τμήμα,

β) την περ. α΄ του άρθρου 9 του ν. 604/1997, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης των ενδιαιτημάτων σε τρίτους, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9 και

γ) την περ. 2 του άρθρου 12 του ν. 604/1977, για την κύρωση του προστίμου σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 100. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

Η έγκριση ίδρυσης και η έγκριση λειτουργίας δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων εκδίδονται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας της παρούσας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή του άρθρου 98.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας (εκτροφείων) ζώων συντροφιάς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοείται η έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

Άρθρο 98

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδια αρχή χορήγησης της έγκρισης ίδρυσης και της έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα της εκτροφής ζώων συντροφιάς. Εφόσον η δραστηριότητα εκτροφής ζώων συντροφιάς διαθέτει παραρτήματα εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, απαιτείται έγκριση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Όπου στην κείμενη νομοθεσίααναφέρεται αρμόδια αρχή αδειοδότησης για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοούνται οι αρμόδιες αρχές του Κεφαλαίου αυτού.

Άρθρο 99

Παράβολο

Για την έγκριση ίδρυσης δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση του ανωτέρω παραβόλου εισπράττεται υπέρ του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 100

Κυρώσεις

Σε όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων του Κεφαλαίου ΙΖ’, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Τα πρόστιμα του παρόντος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εισπράττονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15.».
 
Last edited:


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.245
2.225
Άρθρο 8 Καταφύγια αδέσποτων ζώων

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 47Α διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α` 52), μελισσοκομείων, χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά των απαιτουμένων συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργική ικανότητα της δραστηριότητας, εκτροφείων θηραμάτων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του. Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, καταφυγίων κάθε είδους αδέσποτων ζώων.».
 


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.245
2.225
Άρθρο 15 Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων

1. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων κατά την διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες.».

2. Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289) ως εξής:
«10. Επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, καθώς και των συνοδών αυτών έργων. Δικαιούχος της ανωτέρω επέμβασης είναι ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή ο οικείος Ο.Τ.Α., οι κατά χωρική αρμοδιότητα αντιστοίχως συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικές ομοσπονδίες και κυνηγετικοί σύλλογοι, , κατόπιν εκδόσεως έγκρισης επέμβασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 4 της ανωτέρω διάταξης και με τις υποχρεώσεις που θέτει η παρ. 8 της ιδίας διάταξης».
 
takisft

Well-Known Member
24 Ιουνίου 2011
4.817
5.025
Αθήνα
Αναρτήθηκε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο με τίτλο

«Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 3 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

Μετά το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΖ΄ ως εξής:
Που στο καλό είναι αυτό το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 (Α' 230);

@ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ εννοείται ότι δεν απευθύνομαι σε σένα που έχεις μεταφέρει απλά το κείμενο της διαβούλευσης
 


Lara_kouklara

Well-Known Member
11 Ιανουαρίου 2011
4.720
446
Η ΠΦΠΟ απ'οσο διαβάζω είναι αντίθετη στο άρθρο περί ίδρυσης καταφυγίων σε βραχώδεις κλπ περιοχές. Θεωρούν εξαρχής ότι τα ζώα απλά θα στοιβάζονται εκεί χωρίς να τηρούνται συνθήκες κατάλληλες για την ευζωΐα τους...
Στο μεταξύ ελάχιστα από τα ήδη υπάρχοντα δημοτικά καταφύγια - λειτουργούν στοιχειωδώς σωστά.

Τελικά δεν καταλαβαίνω ποιοι συζητάνε και ετοιμάζουν τα νομοσχέδια και με ποια κριτήρια...
 


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.245
2.225
Που στο καλό είναι αυτό το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 (Α' 230);
Ο 4442/2016 με όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις έχει 84 άρθρα.

Με την υπό διαβούλευση τροποποίηση προστίθενται τα υπόλοιπα μετά το 83.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ προσθέτει τα 84-88

και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' τα 89-95
 
  • Like
Reactions: takisft


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.245
2.225
Η ΠΦΠΟ έχει δείξει μέσα από τις ανακοινώσεις της πως είναι αντίθετη σε κάθε μορφής καταφύγιο υπό κρατικό φορέα θεωρώντας εκ' των προτέρων όλες τις ανάλογες προτάσεις "νταχάου". Το έδειξε και με την στάση της απέναντι στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2".

Η άλλη φερόμενη ως Ομοσπονδία (Συ.Ζω.Σω.Ελ.) χαιρετίζει την απόφαση. Έχουν αντιπαλότητα χρόνια οι δύο οργανώσεις....

Είναι άλλο θέμα το πως λειτουργεί ή πως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα καταφύγιο και διαφορετικό να δοθεί η δυνατότητα σ' ένα δήμο να αξιοποιήσει έκταση εκτός πόλης. Με το σκεπτικό της απαγόρευσης σε δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις να καταργήσουμε ( ; ) καταφύγια όπως αυτό του Προεστάκη.

Ποιος διασφαλίζει τις σωστές συνθήκες διαβίωσης στα κάθε λογής ιδιωτικά καταφύγια ; Με την ανοχή Δήμων και λοιπών παρατρεχάμενων έχουν υπάρξει και ιδιωτικά "νταχάου". Αδιαφορούσαν γιατί έτσι τους βόλευε πχ Ζωόφιλη Δράση - Κρήτη, Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης - Περαία Θεσσαλονίκης.

Τα υποτιθέμενα, άνευ αδείας, καταφύγια στην περιοχή Ραφήνας-Πικερμίου για τα οποία δόθηκε εντολή να κλείσουν το καλοκαίρι του 2019 πληρούσαν προδιαγραφές ή λόγω της συνεργασίας του Δήμου με "Φιλοζωικό" σωματείο έβαιναν όλα καλώς ;

* Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του νόμου 604 του 1977, «αι άνευ αδείας λειτουργούσαι Κλινικαί και Ενδιαιτήματα ζώων, κλείνονται υπό των Κτηνιατρικών αρχών τη συνδρομή των Αστυνομικών αρχών, οι δε παραβάται τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρ.458 του Ποινικού Κώδικος».
 


Lara_kouklara

Well-Known Member
11 Ιανουαρίου 2011
4.720
446
Καλά οι Συ.Ζω.Σω.Ελ. δεν είναι για να τους παίρνεις σοβαρά... Είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι καλύτερα να πεθαίνουν τα αδεσποτα στους ελληνικούς δρόμους πάρα στους γερμανικούς καναπέδες... και σέρνουν εθελοντές στα δικαστήρια να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.

Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών κυνοκομείων είναι κάπως έτσι:

Πρεβεζα

Σπάρτη

Και πολλά άλλα παραδείγματα αν ψάξει κανείς... ίσως καταλαβαίνεις κάπως την αντίδραση.
Τα ιδιωτικά κυνοκομεια, θεωρητικά έχουν φτιαχτεί από ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τα ζώα και οι συνθήκες συνήθως είναι καλύτερες. Όχι όμως καλές. Δεν γίνεται να είναι καλές, μιλάμε για φυλακή ουσιαστικά.

Η ΠΦΠΟ λέει ότι αν είναι να δαπανηθούν τόσα λεφτά, να δαπανηθούν για στειρώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ αντί για κατασκευή κυνοκομείων που πιθανότατα θα καταντήσουν όπως τα παραπάνω.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα κυνοκομειο χρειάζονται, για να φιλοξενούνται κουτάβια και άρρωστα ζώα. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ομάδα που να ασχολείται σοβαρά με τις υιοθεσίες των φιλοξενούμενων ώστε να μη ριζώσουν εκεί μέσα. Και φυσικά να υπάρχουν τα κονδύλια και το προσωπικό ώστε τα φιλοξενούμενα ζώα να έχουν μια σχετική έστω ευζωΐα όσο μένουν εκεί. Τη συγκεκριμένη διάταξη δεν την βρίσκω κακή, είναι θέμα ερμηνείας πάντα...
 
  • Like
Reactions: dimitris-skg


Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.159
12.303
Aθήνα
Οι άλλες χώρες, τι αντίστοιχη νομοθεσία έχουν για εκτροφή, για καταφύγια κλπ;;;
Και αν κάτι έχουν καταφέρει, για ποιο λόγο δεν τους αντιγράφουμε;

Παντως μεταξύ μας, 2 φορές το έχω διαβάσει, δεν έχω καταλάβει την τύφλα μου. :ROFLMAO:
 


Lara_kouklara

Well-Known Member
11 Ιανουαρίου 2011
4.720
446
⚫

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ #ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
κ. #ΚΥΡΙΑΚΟ #ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ/ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΟΤΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

⚫ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν/Δ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Κάνουμε έκκληση στην από εσάς πολλές φορές διακηρυχθείσα ευαισθησία σας απέναντι στα ζώα συντροφιάς.

Επιτρέψτε μας να επικαλεστούμε τις δηλώσεις σας ως Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το 2018 , όταν ζητούσατε και ορθά την απόσυρση του νομοσχεδίου Τσιρώνη και ΣΥΡΙΖΑ , το οποίο κάτω από την κατακραυγή του κόσμου ευτυχώς απεσύρθη .

Σε αυτό το νομοσχέδιο υπήρχε αυτούσια η διάταξη που επιχειρείται να περάσει μέσω του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ που τώρα βρίσκεται σε διαβούλευση .

Επιχειρήθηκε επίσης να ξαναπεράσει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τον κ. Φάμελο πάλι επι ΣΥΡΙΖΑ και απεσύρθη κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στη Βουλή με δήλωση του υπουργού, πάλι λόγω των κλυδωνισμών που προκάλεσε .

Επιτρέψτε μας επίσης να πούμε, ότι δύο φορές έχετε εξαγγείλει την πολύ σωστή θέση, ότι τα ζώα συντροφιάς θα μεταφερθούν στο Εσωτερικών και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, που τα αφορά ,να μπαίνει σε νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ .

Ειδικότερα αναφερόμαστε στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΑΤ ,το οποίο δεν είναι μια απλή διάταξη αλλά ακουμπά σε ένα από τα πλέον σημαντικά και σοβαρά θέματα που απασχολούν την φιλοζωική κοινότητα .

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Α.Επειδή είναι προ των πυλών ένα νέο σχέδιο νόμου από το ΥΠΕΣ

Β Επειδή κατά τα φαινόμενα θα απασχολήσει αυτό τους εμπλεκόμενους φορείς ,φιλοζωικούς και Δήμους κυρίως που θα καταθέσουν προτάσεις και προβληματισμό

Γ.Επειδή η φιλοσοφία που εισάγει η διάταξη αυτή βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με την ευρωπαϊκή και σύγχρονη αντίληψη για τα ζώα

Ζητάμε.........
Ο χώρος διαμονής ζώων εφόσον πρόκειται να δει το φως της δημοσιότητας στο ολοκληρωμένο σχέδιο του ΥΠΕΣ θα πρέπει να ενταχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ΥΠΕΣ και όχι "ξεκάρφωτα" σε ένα μη σχετικό ν/σ του ΥΠΑΑΤ .

Να προσθέσουμε επίσης , ότι καμία διαβούλευση δεν έγινε πριν με τους οργανωμένους φιλοζωικούς φορείς , όπως η λογική και η ανάγκη συμμετοχικής διαδικασίας των ενδιαφερομένων φορέων επιτάσσει .

Θα σας παρακαλούσαμε θερμά για την δική σας παρέμβαση σε ένα τόσο λεπτό για την φιλοζωική κοινότητα και απολύτως λογικό θέμα .

Σας ευχαριστούμε πολύ ,

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Οι φορείς είναι εξαιρετικά πολλοί , όμως το επείγον του θέματος μας μας αναγκάζει να συντομεύσουμε τον χρόνο

⚫Περί Ζώων Ηθικής, Νατάσα Μπομπολάκη

⚫Ζωοφιλική Ομοσπονδία Αττικής και Σαρωνικού,Κώστας Σισμανιδης

⚫Πανελλήνια Ομάδα Κατά της Κακοποίησης Ζώων, Μάρθα Πουλτίδου

⚫Animal Rights Runners, Γιώργος Αγγελάκος

⚫Dreamdancers, Αβραάμ Αβραάμς

⚫Αργος Θεσσαλονίκης , Εφη Δώδουρα

⚫LiberalAnimal


Πηγή Νατασα Μπομπολάκη
 
  • Like
Reactions: takisft


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.245
2.225
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα κυνοκομειο χρειάζονται, για να φιλοξενούνται κουτάβια και άρρωστα ζώα. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ομάδα που να ασχολείται σοβαρά με τις υιοθεσίες των φιλοξενούμενων ώστε να μη ριζώσουν εκεί μέσα. Και φυσικά να υπάρχουν τα κονδύλια και το προσωπικό ώστε τα φιλοξενούμενα ζώα να έχουν μια σχετική έστω ευζωΐα όσο μένουν εκεί. Τη συγκεκριμένη διάταξη δεν την βρίσκω κακή, είναι θέμα ερμηνείας πάντα...
Κάπως έτσι το βλέπω και εγώ. Δεν με προβληματίζει η συγκεκριμένη διάταξη και θεωρώ πως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής εκτός πόλεων αλλά το πρόβλημα δεν είναι η τοποθεσία ούτε το κόστος κατασκευής. Όταν δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη για το μηνιαίο κόστος λειτουργίας σε συνδυασμό με την απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων κάθε προσπάθεια είναι καταδικασμένη σε βάθος χρόνου όσο καλή πρόθεση και να έχουν αυτοί που κάνουν την αρχή.

Με την έλλειψη των κονδυλίων βλέπουμε αυτά τα αισχρά παραπήγματα που ονομάζονται δημοτικά κυνοκομεία. Όποιος έχει ασχοληθεί με συλλόγους γονέων ξέρει πολύ καλά πως το ίδιο συμβαίνει με την συντήρηση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, τη μη μόνιμη ύπαρξη καθαριστριών, την ελλειπή παροχή κονδυλίων για ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ.

Απ' την άλλη μεριά βρέθηκαν τα κονδύλια για τον "Μεγάλο Περίπατο". Σ' ένα χρόνο από σήμερα να δούμε, μεταξύ άλλων, τις ζαρντινιέρες.

Η ΠΦΠΟ λέει ότι αν είναι να δαπανηθούν τόσα λεφτά, να δαπανηθούν για στειρώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ αντί για κατασκευή κυνοκομείων που πιθανότατα θα καταντήσουν όπως τα παραπάνω.
Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορούν να διατεθούν χρήματα γ' αυτό τον σκοπό μιας και είναι σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αναπτυξιακά έργα. Ο τωρινός Υπουργός Εσωτερικών δίνει τέλος στο "Φιλόδημος" και όπως ο ίδιος λέει σχεδιάζει διαφορετικό αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει και διάφορες καμπάνιες όπως αντικαπνιστική, περιορισμό τροχαίων, ενάντια σε αλκοολισμό, συμμετοχή σε μαζική άθληση κλπ. Μέσα σ' αυτά υποχρεούται να συμπεριλάβει καμπάνια για τα αδέσποτα υπό την αιγίδα της πολιτείας.

Σχετικά με την εκτροφή σκύλων η ΠΦΠΟ έχει καταθέσει πρόταση την οποία χαρακτηρίζει "Τεκμηριωμένη και ορθή πρακτική εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων". Είχαν τους δικούς τους λόγους για μια τέτοια πρόταση αλλά αναρωτιέμαι παρόμοια πρόταση για τα κυνοκομεία ;

Α.Επειδή είναι προ των πυλών ένα νέο σχέδιο νόμου από το ΥΠΕΣ

Β Επειδή κατά τα φαινόμενα θα απασχολήσει αυτό τους εμπλεκόμενους φορείς ,φιλοζωικούς και Δήμους κυρίως που θα καταθέσουν προτάσεις και προβληματισμό

Γ.Επειδή η φιλοσοφία που εισάγει η διάταξη αυτή βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με την ευρωπαϊκή και σύγχρονη αντίληψη για τα ζώα

Ζητάμε.........
Ο χώρος διαμονής ζώων εφόσον πρόκειται να δει το φως της δημοσιότητας στο ολοκληρωμένο σχέδιο του ΥΠΕΣ θα πρέπει να ενταχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ΥΠΕΣ και όχι "ξεκάρφωτα" σε ένα μη σχετικό ν/σ του ΥΠΑΑΤ .

Να προσθέσουμε επίσης , ότι καμία διαβούλευση δεν έγινε πριν με τους οργανωμένους φιλοζωικούς φορείς , όπως η λογική και η ανάγκη συμμετοχικής διαδικασίας των ενδιαφερομένων φορέων επιτάσσει .
Η Κυρία Μπομπολάκη θα πρέπει κάποια στιγμή να αποδεχθεί πως υπάρχουν και άλλοι γύρω από τα ζώα συντροφιάς και ειδικότερα τα σκυλιά. Οι άλλοι περιλαμβάνουν ΚΟΕ, Εκτροφείς, Κτηνιάτρους, Εκπαιδευτές, Κυνηγούς και αρκετούς σαν εμένα, τον απλό φροντιστή ενός σκύλου, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν γνώμη και άποψη.

Όπως διαμαρτύρεται για την μη συμμετοχή των φιλοζωικών σε διαβούλευση σχετικά με το άρθρο 8 διαμαρτύρομαι και εγώ για την προετοιμασία που έχει κάνει η ΠΦΠΟ σχετικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ με στόχο να βρεθώ προ τετελεσμένων αποφάσεων ( πχ υποχρεωτική καθολική στείρωση ). Σωστά λέει πως η λογική επιτάσσει την ανάγκη συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων αλλά δεν είναι μόνο οι φιλοζωικές.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον Κύριο Παλαιοδήμο.
 


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.245
2.225
Οι άλλες χώρες, τι αντίστοιχη νομοθεσία έχουν για εκτροφή, για καταφύγια κλπ;;;
Και αν κάτι έχουν καταφέρει, για ποιο λόγο δεν τους αντιγράφουμε;
Απ' όσο έχω διαβάσει αν και καλύτερα θα μπορούσε να το περιγράψει κάποιος που ζει εκεί.

Θα μπορούσαμε να δούμε τα καταφύγια στην Γερμανία. Είναι ιδιωτικά, δεν στηρίζονται σε χρηματοδότηση απ' το κράτος, έχουν σαν πόρους δωρεές από το κοινό, χορηγίες από εταιρείες και τυχόν κληροδοτήματα. Έχουν μόνιμο προσωπικό αλλά συνδράμουν και εθελοντές.

Υπάρχει μια σειρά κανονισμών που πρέπει να τηρούνται ώστε να δοθεί η άδεια σε ιδιώτη ή φορέα. Πέρα από τους κανονισμούς για την υγιεινή, ευζωία και τους χωροταξικούς ο Γερμανικός νόμος ζητά απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις για την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να πάρει ο ενδιαφερόμενος το λεγόμενο πιστοποιητικό εμπειρογνωμοσύνης αφού ελεγχθεί η εμπειρία του για να του δοθεί άδεια λειτουργίας. Αν κάποιος έχει πάρει κρατική εκπαίδευση στην κατοχή και διατροφή ζώων αρκεί το αποδεικτικό.

ΝΑΙ υπάρχει τέτοια κρατική εκπαίδευση. Παρακολουθεί ο ενδιαφερόμενος σεμινάρια και δίνει εξετάσεις. Στην Ελλάδα το πιστοποιητικό το δίνει ο μπάρμπας απ' την Κορώνη ;

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχονται τα καταφύγια από τις αντίστοιχες κτηνιατρικές υπηρεσίες για το εάν τηρούνται οι κανονισμοί διατροφής και υγείας διαφορετικά αναστέλλετε η άδεια λειτουργίας.

Μιας και τα καταφύγια λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες οι νεοεισερχόμενοι αν δεν μπορούν να καταρτίσουν μόνοι τους οικονομοτεχνική μελέτη έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν σε επιμελητήρια για δωρεάν σεμινάρια ή συμβουλές ( επιλογές χρηματοδότησης κλπ ).

Αν επιλεγεί για την διαμονή σκύλων μία τοποθεσία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην δοθεί άδεια. Τα καταφύγια δύναται να παρέχουν και υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων υπό την μορφή πανσιόν.

Καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για έναν ιδιόμορφο τύπο επιχείρησης η οποία χρειάζεται κτηνίατρο, δικηγόρο, φορολογικό σύμβουλο κλπ. Επειδή κανένα καταφύγιο δεν θα ανταπεξέλθει χωρίς την βοήθεια εθελοντών τους δίνει την δυνατότητα κάλυψης εξόδων των εθελοντών με ειδική φοροαπαλλαγή.

Τώρα θα βγω απ' το συννεφάκι πως μπορούν αυτά να γίνουν στην Ελλάδα..
 


Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.159
12.303
Aθήνα
ιδιόμορφο τύπο επιχείρησης
Αυτός είναι αυτοκτονικός τύπος επιχείρησης, όχι απλά ιδιόμορφος.
Στηρίζεσαι δηλαδή σε δωρεές.
Εκτός αν το κάνεις μαζί με πανσιόν, οπότε αλλάζει κάπως.

Δεν μ'αρέσει :LOL:

Αλλη χώρα :ROFLMAO:

Κάτι ωραία κτίρια και εγκαταστάσεις που έχω δει σε ντοκυμαντέρ από Αγγλία μου έκαναν εντύπωση (στο viasat nature).
Mιλάμε για χλίδα.
Δεν ξέρω βέβαια εαν είναι ιδιωτικά ή δημόσια/δημοτικά.
 


Lara_kouklara

Well-Known Member
11 Ιανουαρίου 2011
4.720
446
Σχέδιο νόμου ΥΠΑΑΤ: Η θέση μας για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων
Παρασκευή 03 Ιούλ 2020
Το σχέδιο νόμου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη που βρίσκεται σε διαβούλευση περιλαμβάνει πρόβλεψη για κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων ζώων σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.

Η πρόβλεψη διατυπώνεται στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 14 Ιουλίου.

Το άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα για εγκατάσταση και λειτουργία σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις καταφυγίων κάθε είδους αδέσποτων ζώων. Μέχρι στιγμής συγκεντρώνει τα περισσότερα σχόλια και στην πλειοψηφία τους είναι αρνητικά.

Η θέση μας:

1. Είμαστε απολύτως και ξεκάθαρα ΕΝΑΝΤΙΟΝ της κατασκευής καταφυγίων ζώων σε χώρους σκοπίμως μη προσβάσιμους στο κοινό και μάλιστα σε χώρους που βρίσκονται στην απόλυτη ασυδοσία διαχείρισης των Δήμων.

2. Πιστεύουμε ότι κάθε Δήμος πρέπει να δημιουργήσει δημοτικό κτηνιατρείο και καταφύγιο και να εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας και διαχείρισης των ζώων συντροφιάς. Η σημερινή εμπειρία έχει δείξει ότι τα δημοτικά κυνοκομία στην Ελλάδα ακόμα και όταν ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις καταλήγουν σε αποθήκες ζώων τα οποία φυλακίζονται μόνο και μόνο για να μην ενοχλούν όσους δεν τους αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στη ζωή και την ευζωία τους. Για αυτό ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές τα δημοτικά καταφύγια θα πρέπει με νομοθεσία να λειτουργούν κοντά στον αστικό ιστό, σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και εθελοντές, να προβλέπουν μόνο την προσωρινή παραμονή ζώων σε ανάγκη, να λειτουργούν ως κέντρα υιοθεσίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία και να υπάρχει έλεγχος για τις συνθήκες ευζωίας από φορείς στους οποίους συμμετέχουν εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου που θέλει να απελευθερώσει τις δυνατότητες των δήμων να ανεγείρουν καταφύγια κατά το δοκούν είναι σε εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση. Η μόνη νομοθετική παρέμβαση στη λογική της απελευθέρωσης εκτάσεων για την ανέγερση καταφυγίων ζώων θα είχε νόημα να τοποθετήσει τα καταφύγια ζώων συντροφιάς κοντύτερα στον αστικό ιστό και όχι μακρύτερα.

Θέλουμε καταφύγια προσωρινής παραμονής αδέσποτων ζώων διεθνών προδιαγραφών τα οποία θα προωθούν την υιοθεσία αδέσποτων, την παιδεία και τον εθελοντισμό και θα λειτουργούν υποχρεωτικά σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε να αποσυρθεί και το συγκεκριμένο άρθρο και η λογική πίσω από αυτό. Η νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς πρέπει να γίνει εφ' όλης της ύλης, όχι αποσπασματικά σε διατάξεις άσχετων νομοσχεδίων και σε κάθε περίπτωση με μια συγκεκριμένη στρατηγική, πλάνο, αρχές προστασίας των ζώων, πλαίσιο συνεργασίας των Δήμων με φιλοζωικούς φορείς και φυσικά συνέπειες και έλεγχος για τους Δήμους που εγκληματούν εις βάρος των ζώων.

Πηγή: Σχέδιο νόμου ΥΠΑΑΤ: Η θέση μας για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων - Άρθρα / Δράσεις - Dogs' Voice
 
  • Like
Reactions: TARA


Στατιστικά Forum

Θέματα
32.356
Μηνύματα
888.537
Μέλη
19.191
Νεότερο μέλος
loukperi