Νόμος 4711 / 2020


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.150
2.014
Βάζω απόσπασμα από τον Νόμο 4711 / 2020

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 96
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.49.12.04, «Εκτροφή ωδικών πτηνών», και 01.49.19.03, «Εκτροφή Σκύλων, Γατών και λοιπών Ζώων Συντροφιάς», που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 97
Ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς

1. Η ίδρυση των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και του ν. 604/1977 (Α΄ 163) περί ενδιαιτημάτων ζώων.

2. Η λειτουργία των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και του ν. 604/1977 περί ενδιαιτημάτων ζώων, εκτός από:

α) την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 604/1977, για την υποχρέωση δήλωσης της έναρξης λειτουργίας ή της μεταφοράς στο οικείο αστυνομικό τμήμα,

β) την περ. α΄ του άρθρου 9 του ν. 604/1977, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης των ενδιαιτημάτων ζώων σε τρίτους, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9 και

γ) την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 604/1977, για την κύρωση του προστίμου σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 100.

3. Η έγκριση ίδρυσης και η έγκριση λειτουργίας δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκδίδονται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας της παρούσας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή του άρθρου 98.

Άρθρο 98
Αρμόδιες αρχές

Αρμόδια αρχή χορήγησης της έγκρισης ίδρυσης και της έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα της εκτροφής ζώων συντροφιάς. Εφόσον η δραστηριότητα εκτροφής ζώων συντροφιάς διαθέτει παραρτήματα εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, απαιτείται έγκριση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 
 • Like
Reactions: GSD92


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.150
2.014
Άρθρο 99
Παράβολο

Για την έγκριση ίδρυσης δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση του ανωτέρω παραβόλου εισπράττεται υπέρ του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 100
Κυρώσεις
Σε όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς του παρόντος Κεφαλαίου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Τα πρόστιμα του παρόντος επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εισπράττονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15.

Άρθρο 101
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοείται η έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται αρμόδια αρχή αδειοδότησης για τις δραστηριότητες εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοούνται οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 98.

3. Μετά από την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14 του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 αντίστοιχα, διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράβαση με αύξοντα αριθμό 13 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 καταργείται.
 
 • Like
Reactions: GSD92 and p__nat


p__nat

Well-Known Member
14 Μαρτίου 2019
271
745


Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.372
12.720
Aθήνα
Καταργείται το 3χιλιαρο που ήταν το πρόστιμο της παλιάς παράβασης, που δεν είναι πια παράβαση, καταργήθηκε αφού.
Αν λειτουργείς χωρίς έγκριση τώρα εχεις πρόστιμο από 1000 μέχρι 20 χιλιαρικακια.

Απλό ευανάγνωστο και κατανοητό

Τι δεν καταλαβαίνεις;;;;
Πες μου να στα λύσω ολα:LOL::cool:o_Oo_O:p:D
 


p__nat

Well-Known Member
14 Μαρτίου 2019
271
745
Για να είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο το θέμα, μπορείς να συμπληρώσεις συνοπτικά (ή όποιος άλλος θέλει ασφαλώς), ποιος ακριβώς θεωρείται "Ερασιτέχνης Εκτροφέας"?

Στον προηγούμενο νόμο, ίσχυε αυτό:
"Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής, εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς."

Μετά την τροποποίηση του, ίσχυσε αυτό:
"Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς."

Εξακολουθεί ως "ερασιτέχνης εκτροφέας" να θεωρείται εκείνος που έχει έως 2 θηλυκούς σκύλους ή να σημειώνει έως 2 τοκετούς ανά έτος, ή μπορεί πλέον να έχει και 10 θηλυκές και να κάνει 5-6 γέννες το χρόνο?
 
Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.372
12.720
Aθήνα
Όχι καλή μου δεν κατάλαβες.
Αντικατασταθηκε η παλιά διάταξη που ακυρώνει η επόμενη. Η επόμενη καταργεί την προηγούμενη αφού.
 
 • Like
Reactions: ioanna a


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.150
2.014
@Yorkaddict Την διαβούλευση αν θυμάσαι την είχαμε συζητήσει εδώ και τελικά το "επίμαχο" άρθρο 8 δεν μπήκε στον νόμο.

Συγγνώμη, παράλειψη μου. Εννοούσα το Άρθρο 6 του ν4039/2012.
Δεν αναφέρει πουθενά ότι καταργεί το το Άρθρο 6 του ν4039/2012, ρυθμίζει την αδειοδότηση του εκτροφέα, είτε έχει ένα θηλυκό είτε 100. Μέχρι τώρα εμείς αναφερόμαστε στον ανήθικο, κατ' εμάς, κουταβέμπορο πλην όμως είχε νόμιμη άδεια και στον ηθικό, κατ' εμάς, εκτροφέα ο οποίος δεν είχε την δυνατότητα αδειοδότησης.

Απλά πράγματα.

Από την στιγμή που δίνει την δυνατότητα άδειας στους εκτροφείς κατοικίδιων νομίζω πως όλοι οφείλουν να συμμορφωθούν άσχετα με την προσωπική γνώμη του καθενός για τον νόμο. Τώρα αν αρχίσουμε πως ο ερασιτέχνης το κάνει για χόμπι αλλά πρέπει να πληρωθεί τα έξοδα και δεν είναι εμπορική ανταλλαγή πάμε πάλι το γαϊτανάκι. Ένα από τα θέματα που γεννώνται είναι αυτοί που άλλοι νόμοι τους απαγορεύουν να κάνουν έναρξη δραστηριότητος έστω και αν το θέλουν.

Τώρα πόσοι θα κάνουν έναρξη είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο, μάλλον είναι το ίδιο ευαγγέλιο με αυτό που πιθανόν θα υποχρέωνε τους εκτροφείς να κάνουν συγκεκριμένες εξετάσεις ανά φυλή ( αν υπήρχε πρόβλεψη ) δηλαδή όσοι πιστοί ή τυπικοί ή ηθικοί ή λάτρεις προσέλθετε. Αν σ' ενδιαφέρει δες τα σχόλια στην διαβούλευση και θα καταλάβεις σε κάθε άρθρο ποιοι πήραν μέρος.

Τώρα γιατί εμείς εδώ το συζητάμε και "πιθανώς" δεν το ξέρουν όσοι ασχολούνται με την αγοραπωλησία σκύλων ( και η εκτροφή περιέχει αγοραπωλησία ), αν τους ενημέρωσαν τα θεσμικά όργανα ή όχι κλπ επαφίεται στην κρίση του καθενός ( αν υπάρχουν στοιχεία ώστε να κρίνει ).

Δεν ξέρω αν υπήρξαν τοποθετήσεις από όργανα όπως αυτό του συλλόγου των ερασιτεχνών εκτροφέων, άλλων φορέων ή του ΚΟΕ αλλά εγώ δεν έτυχε να δω ανακοινώσεις.

* Προσθήκη

Ποιος θεωρείται ερασιτέχνης από ποια πλευρά ;

Αυτός που εκτρέφει για το χόμπι και δεν αποκομίζει χρηματικό αντίτιμο. Περιλμβάνει και την κα. Φρόσω που ζευγάρωσε την σκύλα και τα χάρισε ;
 
Last edited:
 • Like
Reactions: p__nat


Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.372
12.720
Aθήνα
ποιος ακριβώς θεωρείται "Ερασιτέχνης Εκτροφέας"?
Εμ εδώ σε θέλω...
Ψάχνεις έναν ορισμό που ο καθένας ερμηνεύει διαφορετικά...

Αλλιώς οι πραγματικοι ερασιτέχνες
Αλλιώς όσοι θέλουν να παραστήσουν τους ερασιτέχνες
Και φυσικά ως επακόλουθο, το ίδιο το κράτος.

Διάβασε εδώ, να πάρεις μια ιδέα για την παράνοια....
και εδώ είμαστε :)

 
 • Like
Reactions: p__nat


vek

Well-Known Member
22 Ιουλίου 2012
2.157
5.098
Στην ΓΣ του ΚΟΕ που είχε γίνει τότε πριν αποσυρθεί ο νόμος οι εκπρόσωποι του συλλόγου ειχαν καταθέσει πρόταση να δίνουν ένα ποσό ανα κουτάβι και είχε περάσει και σαν προταση του ΚΟΕ. Είναι ενα λογικό μετρο, το κάνω εναρξη και πληρώνω ταμείο και τελος επιτηδευματος και οτι βλακεία βγαίνει κατα καιρούς βολευει τους "ερασιτεχνες" σε παρενθεση που κανουν αρκετές γέννες .Αυτόν που κάνει μία γεννα στον χρόνο η μια γεννα στα 2 χρόνια απλώς τον καίει.
 


Εriana

Well-Known Member
28 Σεπτεμβρίου 2019
283
900
Όχι καλή μου δεν κατάλαβες.
Αντικατασταθηκε η παλιά διάταξη που ακυρώνει η επόμενη. Η επόμενη καταργεί την προηγούμενη αφού.
Πράγματι. Διάβασα το άρθρο 6 Ν. 4039/2012 και τις τροποποιήσεις του.

Αν το έχω κατανοήσει σωστά η @p__nat έχει δίκιο. Η μ ό ν η ειδοποιός διαφορά της έννοιας επαγγελματία και ερασιτέχνη εκτροφέα είναι η επιδίωξη εμπορικού κέρδους.
 
 • Like
Reactions: p__nat


p__nat

Well-Known Member
14 Μαρτίου 2019
271
745
Μια φίλη δικηγόρος, μου είχε πει κάποτε...: "Οι νόμοι και τα λουκάνικα, μη ρωτάς ποτέ πώς φτιάχνονται!"

@ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ & @Yorkaddict ευχαριστώ για τις απαντήσεις, θα διαβάσω και τα νήματα που παραθέσατε και θα επανέλθω με τις απορίες μου!!

@Εriana Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι η προσθήκη του "εμπορικού σκοπού" δίνει μια ιδιότητα στον εκτροφέα, την οποία δεν θα έπρεπε θεωρητικά να έχει ο ερασιτέχνης εκτροφέας. Με δεδομένο ότι οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, είναι νόμιμες όταν γίνονται περιστασιακά και μέχρι κάποιο ποσό (αν θυμάμαι καλά, έως €10,000 (?) στο έτος) τότε αφήνεται κάπως ένα παραθυράκι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ακόμα φυσικά, ή τι τροποποιήσεις μπορεί να έχουν γίνει, ωστόσο είναι μια οπτική...
 
 • Like
Reactions: ioanna a


Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.372
12.720
Aθήνα
@Εriana πλακα έκανα, χιούμορ με την γραμμική Α πιο πάνω.
Την τύφλα μου δεν έχω καταλάβει.

Αυτός που εκτρέφει για το χόμπι και δεν αποκομίζει χρηματικό αντίτιμο
Και βέβαια παίρνει χρήματα ο ερασιτέχνης.
Η διαφορά είναι ο αριθμός των σκύλων που έχει και ο αριθμός των γεννων που κάνει.
 
 • Like
Reactions: vek


Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.372
12.720
Aθήνα
η προσθήκη του "εμπορικού σκοπού" δίνει μια ιδιότητα στον εκτροφέα, την οποία δεν θα έπρεπε θεωρητικά να έχει ο ερασιτέχνης εκτροφέας.
Παίζουμε με τις λέξεις.
Ως "εμπορικό σκοπό" εννοούμε την πώληση;
Δηλαδή όταν πουλάς 3 σκύλους σε 4 χρόνια, είσαι επαγγελματίας, ενώ αν χαρίζεις, ερασιτέχνης;
Αν πουλάς 50 σκύλους τον χρόνο τι θεωρείσαι;

Στην πραγματική ζωή, ο ερασιτέχνης εκτροφέας κάνει το πολύ 2 γέννες τον χρόνο και αν. Και αυτό όχι απαραίτητα κάθε χρόνο. Μπορεί να κάνει φέτος μια γέννα και η επόμενη να είναι σε 5 χρόνια.

Αυτό που θες λοιπόν είναι να είσαι νόμιμος και να φορολογείσαι με βάση τα χρήματα που εισέπραξες.
Αν εισπραξεις να δώσεις.
Αν όχι δεν θα δώσεις.

Λογικό δεν είναι;

Αυτό που λέει πχ η Κατερίνα πιο πάνω που πρότειναν, είναι πολύ λογικό.
Έναν φόρο για το κουτάβι.

Το να πρέπει να έχεις εγκαταστάσεις, βοηθούς, γιατρούς, φοίνικες και πέργολες, πορτάκια ασφαλείας και φιλιπινεζες σε μια έκταση 13 στρεμμάτων εντός σχεδίου, για να κάνεις 1 γέννα στα 4 χρόνια, είναι ανεδαφικο.

Όπως ανεδαφικο είναι να κανεις 4 γέννες τον χρόνο, να έχεις 40 σκύλους σε ένα σπίτι στα κάτω Πετράλωνα και να θες να περνιεσαι για ερασιτέχνης.
 


Εriana

Well-Known Member
28 Σεπτεμβρίου 2019
283
900
Παίζουμε με τις λέξεις.
Ως "εμπορικό σκοπό" εννοούμε την πώληση;
Δηλαδή όταν πουλάς 3 σκύλους σε 4 χρόνια, είσαι επαγγελματίας, ενώ αν χαρίζεις, ερασιτέχνης;
Αν πουλάς 50 σκύλους τον χρόνο τι θεωρείσαι;

Στην πραγματική ζωή, ο ερασιτέχνης εκτροφέας κάνει το πολύ 2 γέννες τον χρόνο και αν. Και αυτό όχι απαραίτητα κάθε χρόνο. Μπορεί να κάνει φέτος μια γέννα και η επόμενη να είναι σε 5 χρόνια.

Αυτό που θες λοιπόν είναι να είσαι νόμιμος και να φορολογείσαι με βάση τα χρήματα που εισέπραξες.
Αν εισπραξεις να δώσεις.
Αν όχι δεν θα δώσεις.

Λογικό δεν είναι;

Αυτό που λέει πχ η Κατερίνα πιο πάνω που πρότειναν, είναι πολύ λογικό.
Έναν φόρο για το κουτάβι.

Το να πρέπει να έχεις εγκαταστάσεις, βοηθούς, γιατρούς, φοίνικες και πέργολες, πορτάκια ασφαλείας και φιλιπινεζες σε μια έκταση 13 στρεμμάτων εντός σχεδίου, για να κάνεις 1 γέννα στα 4 χρόνια, είναι ανεδαφικο.

Όπως ανεδαφικο είναι να κανεις 4 γέννες τον χρόνο, να έχεις 40 σκύλους σε ένα σπίτι στα κάτω Πετράλωνα και να θες να περνιεσαι για ερασιτέχνης.
Θα βοηθούσε ίσως η διάκριση της εμπορικής πράξης από τον εμπορικό σκοπό. Ο τελευταίος εμπεριέχει την πρόθεση για οικονομική δραστηριότητα.

Η αγορά και η πώληση είναι κατά νόμο εμπορική πράξη αλλά κάθε αγοραπωλησία δεν έχει εμπορικό σκοπό.
 
 • Like
Reactions: spyv


ΑΡΓΟΣ & ΕΓΩ

Well-Known Member
26 Μαρτίου 2018
1.150
2.014
Να με συγχωρήστε αλλά βλέπω σποτάκια με Χαρυ Κλυν και ρίχνω ένα βλέφαρο απ΄εδώ.

Και βέβαια παίρνει χρήματα ο ερασιτέχνης.
Η διαφορά είναι ο αριθμός των σκύλων που έχει και ο αριθμός των γεννων που κάνει.
Για ποιόν ; Εσένα, εμένα ή τον νομοθέτη ; Ο νομοθέτης το βλέπει οικονομικά. ΤΕΛΕΙΑ. Δεν έχει 2 γέννες, 1 σκύλα, 40 σκύλες και υποπεριπτώσεις. Εμπορικό σκοπό λέει και τελειώνει.

@vek όσο για τις προτάσεις του ΚΟΕ μάλλον αναφέρεσαι σ' αυτές που έγιναν το 2018 ή κάνω λάθος; Στην διαβούλευση του φετινού νομοσχεδίου εγώ πέρα από τον χαμό για το άρθρο 8 δεν είδα στο 3 προτάσεις με ουσία. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ; Δεν ξέρω.

Στο 8 πάντως δεν μπορούσα να αντικρούσω την "λογική", και αναρωτιόμαστε πως υπήρξε ο ISIS. Παρ ολίγο να φτάσω στο σημείο να πιστεύω πως το 8 μπήκε σαν δόλωμα για τις φιλοζωικές ώστε να περάσει το 3 χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Μυαλό διεστραμένο θα μου πεις έχω...

OffTopic

* Νομίζω πως βρήκα τι σποτάκι θα φτιάξω με ατάκες από Ελληνικές ταινίες για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει puppy mils και κουταβέμπορος. Υπάρχει κάποιος να δουλεύει μονταζιέρα ώστε να βγάλουμε κάτι καλό ;
 
 • Like
Reactions: vek


Εriana

Well-Known Member
28 Σεπτεμβρίου 2019
283
900
@Yorkaddict

Λίγο πιο αναλυτικά η σκέψη μου περί της κατά νόμο διάκρισης ερασιτέχνη και επαγγελματία εκτροφέα.
Το κριτήριο της διαφοροποίησης είναι ο εμπορικός σκοπός.

Θα βοηθούσε ίσως να διευκρινιστεί η διαφορά της εμπορικής πράξης από τον εμπορικό σκοπό. Ο τελευταίος εμπεριέχει την πρόθεση για οικονομική δραστηριότητα.

Η αγορά και η πώληση είναι κατά νόμο εμπορική πράξη αλλά κάθε αγοραπωλησία δεν έχει εμπορικό σκοπό. πχ. Όταν πουλάμε το σπίτι μας είναι εμπορική πράξη αλλά δεν υπάρχει ο εμπορικός σκοπός. Αντιθέτως ο εργολάβος, πωλεί σπίτια και έχει και εμπορικό σκοπό. Επιχειρεί.

Μια αναλογική λοιπόν ερμηνεία είναι ότι ο ερασιτέχνης εκτροφέας προβαίνει περιστασιακά σε πώληση κουταβιών δεν έχει όμως εμπορικό σκοπό, οπότε δεν χρειάζεται άδεια εκτροφής. Αντιθέτως ο επαγγελματίας εκτροφέας πώλει κουτάβια και έχει εμπορικό σκοπό οπότε υποχρεούται σε άδεια εκτροφής.

Έχω την εντύπωση ότι ο νομοθέτης απαιτεί εμπορικό σκοπό για την υποχρέωση άδειας εκτροφής. Αναφέρεται σαφώς σε επιχείριση.
 
Last edited:


Yorkaddict

Well-Known Member
24 Ιανουαρίου 2011
5.372
12.720
Aθήνα
Θα βοηθούσε ίσως η διάκριση της εμπορικής πράξης από τον εμπορικό σκοπό. Ο τελευταίος εμπεριέχει την πρόθεση για οικονομική δραστηριότητα.

Η αγορά και η πώληση είναι κατά νόμο εμπορική πράξη αλλά κάθε αγοραπωλησία δεν έχει εμπορικό σκοπό.
Αυτό που θα βοηθούσε είναι κάποιος να εξηγούσε στον νομοθέτη τι είναι η εκτροφή καθαροαιμων σκύλων και ποια η διαφορά ανάμεσα σε ερασιτεχνική και επαγγελματική. Όπως επίσης και στις διαφορετικές απαιτήσεις χώρου και συνθηκών διαβίωσης ανάμεσα σε μικρόσωμες και μεγαλόσωμες φυλές.
Δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι.

Και βέβαια δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι την έννοια της εκτροφής μικρών ζώων ή ζώων συντροφιάς και την εκτροφή καθαροαιμων σκύλων.
Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θεωρείς και την byb στο παρακάτω στενό, "εκτροφεα".

Νομίζω έχει χαθεί η μπάλα γενικότερα.

Ειλικρινά δεν ξέρω εάν ο ΚΟΕ έχει καταφέρει να συνεννοηθεί και να βγάλει άκρη προς την σωστή κατεύθυνση (αυτή που βλέπουμε δλδ σε παλιές καραβάνες της οργανωμένης κυνοφιλιας) ή έχει βρει σε τοίχο.
 
 • Like
Reactions: vek


Στατιστικά Forum

Θέματα
32.902
Μηνύματα
891.696
Μέλη
19.763
Νεότερο μέλος
deku